Filial är ett SUF bolag

En Svensk Filial står för SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Filial eller SUF bolag

Filial kallas för SUF bolag = Svensk Utlandsregistrerad Filial

 • Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget = det Engelska Ltd bolaget
 • Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
 • Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige.
 • Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
 • Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
 • Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa = det Engelska Ltd bolaget
 • En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget = det Engelska Ltd bolaget
 • Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
 • När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.

Bankonto till filial?

I behov av bankonto till filialen? Se vad vi kan erbjuda dig!

Enklare regler för filialer

Den 1 april 2011 ändrades reglerna för utländska filialer. Den 1 juli sker ytterligare en del förändringar. Det innebär enklare regler för de utländska företag som vill starta filial i Sverige.

 1. Filialens namn behöver inte längre innehålla det utländska företagets namn och nationalitet.
 2. Kravet på att ha en person i Sverige som kan ta emot delgivning ändras till att gälla endast när filialens verkställande direktör bor utanför EES.
 3. Den verkställande direktören för en filial till ett utländskt försäkringsföretag behöver inte längre bo i Sverige. Det nya kravet blir att den verkställande direktören ska bo inom EES.

Mer info finns på BV:s eminenta sida

Så går det till att starta en filial

En filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag, det engelska Ltd bolaget, bedriver sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor.

 1. Beslut om att starta en filial:
  Det utländska företaget (ditt Ltd) beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige genom filial och registrerar den.
 2. Utse VD och ordna särskild fullmakt:
  Det utländska företaget (ditt Ltd) utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Han eller hon ska ha en fullmakt.
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket:
  Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar. Betala avgiften, 2.000 kr samtidigt som du skickar in anmälan.
 4. Bolagsverket registrerar filialen:
  Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer. Bland annat kontrolleras fullmakten för filialens VD, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas. Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om 1 – 2 veckor. När filialen är registrerad får du ett (svenskt) registreringsbevis.
 5. Verksamheten startar omgående:
  När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.

Filial eller inte filial?

Tjänsteföretag med tillfällig verksamhet i exempelvis Sverige
Ett utländskt företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som levererar tjänster som beskrivs i EG:s tjänstedirektiv behöver inte registrera en filial i Sverige. Det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige, eller annat EU land.

Räkenskapsår för filial

Filialer kan ha räkenskapsår som följer kalenderåret eller brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta tolv hela månader, och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Vid nybildning av filialer godkänns tillåtna brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd. Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för att lägga om från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Krävs det en revisor till en filial?

Många filialer behöver inte ha någon revisor. Men filialer som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:
* fler än 3 anställda (i medeltal)
* mer än 1,5 miljoner miljoner kronor i balansomslutning
* mer än 3 miljoner miljoner kronor i nettoomsättning.
Filialer som driver finansiell verksamhet enligt filiallagen måste alltid ha revisor.

Filialens organisationsnummer

När Bolagsverket har registrerat filialen tilldelas den ett organisationsnummer med tio siffror, t.ex: 516000-000 De tre första siffrorna kan vara 502 eller 516.

Innan filialen är registrerad

Ett gott råd är att inte beställa brevpapper, trycksaker, skyltar och annat innan filialen och det föreslagna företagsnamnet är registrerat.
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL,
där finns bl.a. mallar du kan använda dig av.

Bolagskonto till filial

Det går utmärkt att öppna ett bolagskonto i utlandet till ett SUF bolag, en filial. Så här lätt kommer du igång med ett bolagskonto!

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa