Ltd bolag som komplementär i kommanditbolag

Registrera ett kommanditbolag med ett Ltd bolag som komplementär.
Komplementären ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder
Komplementären har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägare ansvarar endast för sin egen insats exempelvis med 1 000 kr
Komplementären är dessutom ansvarig för företagets avtal och skulder.

Ltd bolag som komplementär i KB eller ett SUF?

Att ha ett Ltd bolag som komplementär i ett kommanditbolag kan vara ett bra alternativ istället för att registrera en filial, ett SUF bolag. Bolagspaket som krävs för detta ändamål, se information!

Komplementär är en fysisk person eller juridisk person, Ltd bolaget
som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar.

Krav att starta Ltd som komplementär

  1. Styrelse: Från en person (eller juridisk person) till obegränsat antal personer och nationalitet.
  2. Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat Ltd-namn i England.
  3. Bolagsadress i UK: Ingår, vi vidarebefordrar post från UK till din adress.
  4. Ej näringsförbud i UK: Din historik i Sverige har ingen betydelse.
Ansvar i ett kommanditbolag

I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.

Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).
Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro. Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning med mera. I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar. Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

En komplementär är personligt ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget.

En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att hans eller hennes avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägarna får då samma ansvar som komplementärerna, det vill säga ett obegränsat ansvar.

Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.
Men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer, trots att de kan vara juridiska personer.

Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.

Krav på bolagsmän KB

En bolagsman som vill registrera ett kommanditbolag får inte

  1. vara försatt i konkurs
  2. ha näringsförbud
  3. ha förvaltare enligt föräldrabalken

Undantag vid näringsförbud

En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare.
Se vad som gäller om man har näringsförbud!

Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis till kommanditbolag
Konkursfrihetsbevis är en Good Standing som krävs när ett Engelskt Ltd bolag går in som komplementär i ett kommanditbolag.
Oavsett om bolaget är nystartat eller har varit igång i flera år!
Good Standing och sedvanliga handlingar skickas därefter till Bolagsverket.

Se specifikation om Good Standing ett konkursfrihetsbevis!

Ltd bolag med adress i UK = 2.990 kr Avvisa