SUF information

Kommanditbolag

Ltd bolaget går in som komplementär i kommanditbolag

Ltd SUF 3.790 krRegistrera bolag

Ltd bolag som komplementär

Kommanditbolag kan vara ett alternativ för SUF.

Komplementär är en fysisk person eller juridisk person, Ltd bolaget som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder. En komplementär har ett obegränsat ansvar.

Ansvar i ett kommanditbolag

Komplementär och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.

Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).
Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro. Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning med mera. I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar. Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

En komplementär är personligt ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget.

En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att hans eller hennes avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägarna får då samma ansvar som en komplementär, det vill säga ett obegränsat ansvar.

Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.
Men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer, trots att de kan vara juridiska personer.

Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis är en Good Standing som krävs när ett utländskt bolag går in som komplementär i ett kommanditbolag. Oavsett om bolaget är nystartat eller har varit igång i flera år!
Good Standing och sedvanliga handlingar skickas därefter till Bolagsverket.

Se specifikation om Good Standing ett konkursfrihetsbevis!

Krav att starta Ltd

1. Styrelse: Från en person (eller juridisk person) till obegränsat antal personer och nationalitet.
2. Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat Ltd-namn i England.
3. Bolagsadress i UK: Ingår i våra flesta bolagspaket.
4. Ej näringsförbud i UK: Din historik i Sverige har ingen betydelse.

Krav på bolagsmän KB

En bolagsman som vill registrera ett kommanditbolag får inte

  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken

Undantag

Undantag vid näringsförbud. En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare.
Se vad som gäller om man har näringsförbud!

Filial

Starta en filial
ett SUF bolag

Registrering

Registrering av
SUF bolag.

LtdShop

Se våra bolagspaket
och alla tjänsterna

Företagskonto

Ekonomi vi ger dig ekonomiska lösningar

LtdBolag

Vi gör skäl för namnet
när det gäller Ltd bolag